Các phòng chức năng

BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
 BS.CKII PHAN QUỐC HƯNG

+ SĐT: 

Trình độ Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế.

Phó Giám đốc phụ trách công tác chuyên môn: BS.CKI Trần Đức Đông

+ SĐT: 0976 68 2233

+ Email: dongsyt@gmai.com

Phó giám đốc phụ trách công tác dự phòng: BS.CKI Lương Duy Đông

+ SĐT: 0912634321

+ Email: donghahoa@gmail.com

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng phòng: Ds.CKI: Lê Quang Hậu

+ Điện thoại: 0912 469 473

+ Email: Quanghauphutho@gmail.com 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của đơn vị, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong đơn vị.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong đơn vị để đề xuất với Giám đốc xem xét và giải quyết.

9. Căn cứ kế hoạch công tác của đơn vị, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn đơn vị.

10. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, công cụ dụng cụ thông dụng cho các khoa, phòng trong đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

11. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của đơn vị, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị; quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của đơn vị.

12. Quản lý các phương tiện vận tải của đơn vị. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định; tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong đơn vị.

13 Tổ chức,thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

14. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải đơn vị.

15. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong đơn vị. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong đơn vị.

16. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung; phòng, chống cháy nổ. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong đơn vị.

17. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Ban Giám đốc.

18. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

19. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong đơn vị để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

20. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng phòng : CN. KT Đoàn Văn Quế 

+ Điện thoại: 0984.157.288

+ Email: 

Tổng số cán bộ: 11

Trong đó:

  • Ths kinh tế: 01

– Cử nhân đại học: 05

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác đơn vị, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị.

4. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản theo quy định.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng phòng : Ds. Bùi Hữu Hoàng 

+ Điện thoại: 0984543350

+ Email: huuhoanghh01@gmail.com

Tổng số cán bộ: 09

Trong đó:

– Cử nhân: 09

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b) Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách hàng năm;

c) Tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; thu thập thông tin và phân tích số liệu do các đơn vị báo cáo;

d) Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các khoa, phòng xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu khoa học của Trung tâm;

e) Đầu mối tổng hợp hoạt động của các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm;

g) Đầu mối tổng hợp, báo cáo các hoạt động truyền thông nguy cơ, thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng bệnh, dịch;

h) Đầu mối tổ chức và phối hợp với các khoa phòng thuộc Trung tâm thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động chuyên môn, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực y tế dự phòng đối với các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

i) Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế dự phòng theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng phòng: ĐD.CKI:  Nguyễn Thị Thanh Quý

+ Điện thoại: 0983 133 146

+ Email: thanhquybvdkhahoa@gmail.com

+ Tổng số nhân viên: 03

Trong đó:
- CKI Điều dưỡng: 01

– ĐD Đại học: 01
- HS cao đẳng: 01

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tổ chức, chỉ đạo Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên chăm sóc Người bệnh toàn diện theo quy định.

2. Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật và quy chế Bệnh viện.

3. Tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý trước khi tuyển dụng và tổ chức hội thi điều dưỡng giỏi toàn viện 2 năm/lần.

4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động nhân lực Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên và Hộ lý, đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh và vệ sinh bệnh viện.

7. Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng.

8. Phối hợp với điều dưỡng trưởng khoa tổ chức bình bệnh án tháng/lần.

9. Tổ chức họp HĐNB cấp bệnh viện tháng/lần

10. Xây dựng bộ tiêu chuẩn và đánh giá sự hài lòng người bệnh tại bệnh viện.

11. Tham gia các hội đồng và các ban theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

12. Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác Điều dưỡng – Hộ lý báo các Giám đốc bệnh viện.

13. Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công của bệnh viện.

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tiếp tục thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ thường qui theo qui chế của Bộ Y tế ban hành và theo sự phân công của Ban lãnh đạo bệnh viện. Trọng tâm:

– Phát triển nghiệp vụ và nâng cao trình độ chuyên môn của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý bằng các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn.

– Phát triển công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng.

– Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát mọi hoạt động của Điều dưỡng và Hộ lý đảm bảo sự an toàn và tăng sự hài lòng người bệnh khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện

– Hàng năm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác Điều dưỡng – Hộ lý Bệnh viện phát triển ngày càng chính qui và hiện đại theo định hướng phát triển của ngành Điều dưỡng Việt nam


PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG &GDSK

  1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Trưởng phòng: DS.CKI Nguyễn Thị Thuý Lệ

+ Điện thoại: 0983.121.586

+ Email: leduochh@gmail.com

+ Tổng số nhân viên: 06

Trong đó:
- DS.CKI: 01

- DS Đại học: 01
- Đại học Điều dưỡng: 02
- Đại học CTXH: 02
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Tham mưu cho Giám đốc TTYT ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số.
Triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về DS-KHHGĐ, truyền thông về giáo dục sức khoẻ, theo phân cấp và quy định của pháp luật. 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay1,528
  • Tháng hiện tại152,856
  • Tổng lượt truy cập10,626,893
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây